හෝස් සවි කිරීම්, කප්ලිං, දෘඩාංග

  • Hose Fittings, Couplings,Hardware

    හෝස් සවි කිරීම්, කප්ලිං, දෘඩාංග

    හෝස් සවි කිරීම් යනු පයිප්ප හෝ යන්ත්‍ර අතර සම්බන්ධතාවයකි, එය සංරචකය සහ පයිප්ප අතර සම්බන්ධක ලක්ෂ්‍යය විසුරුවා හැර එකලස් කර ඇත.නල/හෝස් එකලස් කිරීමේදී හෝස් සවි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.එය හයිඩ්‍රොලික් නල මාර්ගවල ප්‍රධාන කොටස් දෙකෙන් එකකි.රේඛීය උපකරණ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පයිප්ප සවි කිරීම් භාවිතා වේ.