කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්තශාලා ඡායාරූප

Factory drawing
Factory drawing2

වැඩමුළුවේ ඡායාරූප

Workshop drawing
11103163650
Workshop drawing1
Workshop drawing